PICK
A BOX PACK

Product

PICK A BOX PACK

READY
TO
PICK

หมวดกล่อง
ไปรษณีย์

pickaboxpack-product01
กล่องไปรษณีย์
pickaboxpack-mailer-box02
กล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์ : พิมพ์ลายพร้อมใช้งาน

ชื่อเรียกรูปแบบกล่อง

กล่องไปรษณีย์ กล่องฝาชน / 4 ฝารูปแบบมาตรฐาน​

ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ร่วมได้

กล่องไปรษณีย์

จุดเด่นของรูปแบบกล่อง

มีการออกแบบ ให้สวยงาน พร้อมใช้งาน

ความแข็งแรงของตัวกล่อง

แข็งแรงปานกลาง

ตัวอย่างกล่องไปรษณีย์